Marcel Farský – fama

Montáž produktov

Prečo nepodceňovať montáž? 

Pri dosť vysokej sume za kvalitné okná je potrebné nepodceňovať spôsob a použitie materiálov pri utesnení škár medzi oknom a obvodnou stenou.

Odbornosť

Pred montážou je potrebné konzultovať pripravenosť stavebných otvorov s našimi pracovníkmi.

Kvalita

Naša firma prevádza montáž systémom i3. Otvory pre osadenie okien musia byť pripravené, zbavené mastnôt, prachu, omietok a iných látok zhoršujúcich prácu pri montáži.

 

Kvalitná montáž nad zlato 

Dnes sa najčastejšie používa mechanické ukotvenie okna montážnymi kotvami a zapchanie polyuretánovou penou, ktorá je prekrytá vrstvou omietky.

Pri tomto spôsobe montáže treba dávať pozor na množstvo peny (pri väčšom množstve sa musí orezať) kde vzniká degenerácia montážnej peny.

V takomto prípade osadeného okna môže popraskať omietka, kde môže zatiecť voda a môže vytvoriť pleseň. Cez škáru uniká teplo a v interiéry sa zvyšuje hluk z exteriéru. Po osadení okná doporučujeme použiť omietkové lišty. Styk dreveného rámu a omietky musí byť dilatovaný, aby nedošlo k zničeniu vplyvu na vlastnosti okna.

V drevených stavbách sa tesnia škáry ovčou vlnou, ale tam majú okná vonkajšie a vnútorné obloženie.

Pred montážou je potrebné konzultovať pripravenosť stavebných otvorov s našimi pracovníkmi.

Naša firma prevádza montáž systémom i3. Otvory pre osadenie okien musia byť pripravené, zbavené mastnôt, prachu, omietok a iných látok zhoršujúcich prácu pri montáži.

Pri systéme i3 sa používajú dve pásky, jednu pásku z exteriérovej strany – paropriepustnú, chráni pred dažďovou vodou a UV žiarením.

Druhá páska z interiérovej strany – parozábrana, zamedzí prieniku interiérovej vlhkosti od peny.

 

Systémová montáž predsadených okien s mnohými plusovými bodmi

Montážny systém JB-D® zabezpečuje návrh upevnenia okna v súlade s požiadavkami smernice RAL – pre bezpečný prenos všetkého zaťaženia okna do nosnej konštrukcie. Systém JB-D® je priestorovo nastaviteľný a umožňuje jednoduché vyrovnanie prípadných nerovností stavebného otvoru. Vyloženie okna je voliteľné a môže byť navrhnuté podľa hrúbky zateplenia fasády a podľa priebehu izotermických kriviek.

Hospodárnosť

jednoduché vyrovnanie stavebných nerovností

vstavanie veľkých a ťažkých okien je jednoduchá, rýchla a bezpečná

systémové riešenie pre vodorovné vyloženie od 5 mm do 150 mm

zvýšená únosnosť bez náročných dodatočných úprav

spodnú konzolu JB-DK je možné dopredu namontovať na stavebnú konštrukciu

trvanlivosť montáže šetrí náklady pri následných úpravách a redukuje reklamácie

Zaručená kvalita

kalkulovaný prenos záťažových síl a overená statika (viď dátové listy)

bezpečná montáž okien s možnosťou projektovania

bezpečný prenos všetkých prevádzkových záťaží okna.

obsiahly systém upevnenia z jedného zdroja

jednoduchá a bezpečná montáž v súlade so smernicou RAL

 

Nová výstavba v súlade s normou EnEV 2012

Úspore energií je už teraz venovaná veľká pozornosť a to hlavne v súvislosti s energetickou náročnosťou budov. Hospodárna výstavba v súlade s udržateľným rozvojom, spolu s ochranou zdravého životného prostredia, budú hnacím motorom nových nápadov a stavebných realizácií.

Zameranie, príprava stavebného otvoru a postup montáže

1. ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A PRÍPRAVA STAVEBNÉHO OTVORU

Cieľom zamerania stavebných otvorov na stavbe je získanie výrobných alebo menovitých rozmerov okien.

Pri zameraní sa stanovujú všetky rozmery podľa menovitých rozmerov stavebného otvoru. Dodržanie týchto rozmerov a vyznačenie referenčnej výšky (ďalej vágris, 1m nad úrovňou čistej podlahy) zaisťuje zhotoviteľ hrubej stavby, v našom prípade objednávateľ

Stanovenie výrobných rozmerov okien je závislé na konkrétnom typu výrobku. Rozlišujeme nasledovne:

 1. Okna a fixné prvky
 2. Balkónové dvere a fixné prvky dosahujúce po čistú podlahu
 3. Vchodové dvere a balkónové dvere s nízkym prahom
 4. Posuvné dvere – SKB
 5. Posuvné dvere – HS portál

(v ďalšom texte bude výraz „okno“ použité pre označenie všetkých výše uvedených typov výrobkov,pokiaľ nebude inak bližšie špecifikované)

Stanovenie výrobných rozmerov je dané buď zhotoviteľom stavby, alebo, čo býva častejšie zameranie stavebných otvorov, čomu sa ďalej budeme venovať. Pri požiadavke prevedenia montáže (technicko normalizačnej informácie) ošetrenie pripojovacej špáry, je nutné stavebný otvor mať vyhladený najlepšie lepidlom. Povrch musí byť vyzretý. Za prípravu povrchu a jeho spôsob riešenia zodpovedá zhotoviteľ hrubej stavby, ako i za penetráciu povrchu včetne komprimačnej pásky. V prípade že nebude možné pásky nalepiť v dobe stanovenej na montáž okien z dôvodu nepripravenosti podkladu či nedodržanie technologických podmienok podľa technického listu, lepenia pások prevedieme iba na rám okna. Dodatočné nalepenie je možné iba ako práce naviac.   !!!! Aplikácie pások je možné vykonávať  v rozmedzí 5°- 40°C!!!!

Zameranie popísané pod bodmi 1.1. až 1.5. je platné pre usadzovanie okien do stavebných otvorov.

Usadzovanie do izolácie je obdobné s tým rozdielom, že sa nemusí odčítavať 15mm, v závislosti na rovnosti a kolmosti stavebného otvoru. Minimálny odpočet je však 5mm.

1.1 Okna a fixné prvky

Jedná sa o stavebný stolársky prvok, ktorý je umiestnený vo voľnej ploche stavebnej konštrukcie, umiestnenie je dané projektom.  Menovitá šírka okna sa stanovuje zameraním stavebného otvoru a odpočtom 15mm z každej strany okna. Menovitá výška okna sa stanovuje zameraním stavebného otvoru a odpočtom 15mm u nadpražia a 5mm u poprsí. Výrobný rozmer sa zaokruhľuje na celé cm nahor či dolu, v závislosti na rovnosti stavebného otvoru a jeho dĺžke. Zaokruhľovanie platí pre všetky typy výrobkov, a však to nie je pravidlom. Okrem výše uvedeného postupu je pri umiestňovaní okien možno vychádzať tiež z projektovej dokumentácie, v ktorej je uvedená výška parapetu.

1.2 Balkónové dvere a fixné prvky dosahujúce po čistú podlahu

Menovitá šírka okna sa stanovuje zameraním stavebného otvoru a odpočtom 15mm z každej strany okna. Výrobný rozmer sa zaokruhľuje na celé cm nahor či dolu, v závislosti na rovnosti stavebného otvoru a jeho dĺžke. Menovitá výška okna vychádza z vágrisu. U nadpražia sa odčíta 15mm. Vo spodnej časti môže okno zasahovať pod úroveň čistej podlahy, maximálne však 30mm. Napr. pokiaľ výška okna (rozmer od vágrisu po preklad – 15mm+1000 mm (rozmer od vágrisu po čistou podlahu, nie je však pravidlom) + výška okna zasahujúci pod čistú podlahu). Za určenie výšky zodpovedá objednávateľ stavby !!!!

Ak vo fáze montáže býva hotová iba hrubá podlaha, je nutné vybetónovať pod tieto prvky betónový pás do výšky 1 cm pod spodný rám balkónových dverí, čo zaistí zhotoviteľ stavby. Pokiaľ tak nebude urobené, prvky sa osadia provizórne. Ak by nebolo k čomu prilepiť komprimačnú pásky, tak sa neprilepí ani k rámu okna.

1.3 Vchodové dvere a balkónové dvere s nízkym prahom

Stanovenie šírky je zhodné s balkónovými dverami. Stanovenie výšky – u nadpražia -15mm, u prahu sa rozmer meria po čistou podlahu. Napr. pokiaľ. výška okna (rozmer od vágrisu po preklad -15 mm+1000 mm(rozmer od vágrisu po čistou podlahu, nie je však pravidlom) + výška okna zasahujúca pod čistú podlahu). Za určenie výšky zodpovedá objednávateľ stavby!!!!!!!

Ak vo fáze montáže býva iba hrubá podlaha, je nutné vybetónovať pod tieto prvky betónový pás do výšky 1cm pod čistou podlahu, čo zaistí zhotoviteľ stavby. Pokiaľ tak nebude urobené, prvky sa osadia provizorne. Ak by nebolo k čomu prilepiť komprimačné pásky, tak sa neprilepí ani k rámu okna. U prvkov s nízkym prahom je možné vkladať vystúžovacie profily ktoré sa pripevňujú k prahu zospodu. U vchodových dverí typ EURO a balkónových dverí IV 68 majú výšku 20 mm u všetkých ostatných balkónových dverí a vchodových dverí v drevohliníkovom  prevedení použivame prahy Weser, na ne sa naklápajú  vyztužovacie profily s označením P 47-50 K ,majú výšku 50mm a môžu sa na seba naklapávať, vo viacerich  kusoch. Pokiaľ zhotoviteľ stavby požaduje tieto  vystužovacie profily, je nutné ich objednať najneskôr pred odjazdom zhotoviteľa na montáž. Nie sú súčasťou ceny dodávky. Cena 12€/bm. Stavebný otvor potom musí byť naviac znížený o výšku vystužovacieho profilu popr. jeho násobku. Kotvy sa potom pripevňujú k týmto vystužovacím profilom, ako aj  parotesné a paropropustné pásky. Pod prahom nesmie byť pena, musí byť podbetónované, tieto práce nie sú súčasťou predmetu diela, investor si ich zaisťuje sám bezprostredne po montáži posuvných dverí, za vady diela spôsobené nepodbetónovaním alebo zlým podbetonováním zodpovedá objednávateľ. Tieto vystužovacie profily slúžia k prerušeniu tepelného mostu.

1.4 Posuvné dvere – SKB

Stanovenie rozmerov a stavebnej pripravenosti je rovnaká ako u vchodových dverí bez možnosti vystúžovacieho profilu. Možností prerušenia tepelného mostu je napr. použití Compacfoam, ktorý nie je našou štandardnou dodávkou. Informácie o možnostiach sa dozviete na http://www.compacfoam.cz/ .

1.5 Posuvné dvere – HS portál

Stanovenie šírky je zhodné s balkónovými dverami. Výrobný rozmer výšky – u nadpražia sa odpočíta 15 mm, u prahu sa meria po čistou podlahu. HS portály majú prah, ktorý má výšku 67mm. Horná hrana prahu  lícuje s čistou podlahou, teda  stavebný otvor musí byť podbetonovaný  80 mm pod čistou podlahu. Posuvné dvere – HS portál ma odlišnú stavebnú hĺbku oproti bežným oknám. Na základe profilu okna je daná stavebná hĺbka posuvných dverí.

Pozn.: Požiadavkom zamerania od zhotoviteľa stavby môže byť i to, aby okna, balkónové dvere, vchodové dvere, po prípade posuvné dvere boli zakončené v rovnakej výške. Je potrebné, aby zhotoviteľ zaistil  vágrisy u všetkých stavebných otvorov. Kde preklady nebývajú v rovnakej výške, je potrebné nájsť najnižší preklad zmeria sa rozmer od vágrisu po preklad, odpočíta 15mm a tato miera sa bude pripočítavať u všetkých prvkov. Zhotoviteľ stavby potom zaistí stavební pripravenosť tak, aby medzi rámom okna a nadpražím nevznikla medzera väčšia než 20mm.

Pozn.: Pri zameraní je nutné, aby zhotoviteľ stavby upresnil miesto osadenia okna v rámci špalety. Tuto informáciu poznačí technik do objednávkového listu. Osadenie okien v rámci špalety má najväčší vplyv predovšetkým  u rohových zostav.

Rovnako ako u vchodových dverí je možné použiť  ďalší vystužovací profil pod prah s označením Verbreiterungsprofil  HVA. Firma G-U ich dodáva v troch výškach 30, 45 a 100mm, podľa výrobcu sa nedoporučuje  tieto profily nacvakavať na seba vo väčších počtoch než 1 kus. V prípade záujmu o tieto prvky je nutné znížiť stavebný otvor o výšku týchto profilov, pre vylepšenie vlastností prestupu tepla je možné medzi tieto profily vložiť ešte dodatočnú tepelnou izoláciu. Kotvy sa umiestňujú k týmto profilom rovnako ako parotesné a paropriepustné pásky. Pod prahom nesmie byť pena, musí byť podbétonované, tieto práce nie sú súčasťou predmetu diela, investor si ich zaišťuje sám bezprostredne po montáži posuvných dverí, za vady diela spôsobené nepodbetonováním alebo zlým podbetonováním zodpovedá objednávateľ. Pokiaľ zhotoviteľ stavby požaduje tieto vystužovacie profily, je nutné ich objednať najneskôr  pred odjazdom zhotoviteľa na montáž. Nie je súčasťou ceny dodávky. Cena 12 €/bm 1ks/tzn. 26 €/ pár/m.

2. Postup montáže

V súčasnej dobe nie je norma, ktorá by striktne určovala, ako sa majú okna montovať. FAMA montuje

okna podľa  vlastných dlhodobých skúsenosti s cieľom čo najviac sa priblížiť  norme a ktorá nie je záväzná.

Montáž okien sa skladá z:

 1. Rozmiestnenia podložiek
 2. Montáž kotviacich prvkov a pások k rámu okna
 3. Vloženie okna do otvoru, usadenie v rámci špalety a vyklinkovanie
 4. Ukotvenie okien k nosnej stene
 5. Vyplnenie PUR penou a limitujúce faktory
 6. Vyplnenie speňovacími páskami
 7. Nalepenie pások

2.1 Rozmiestnenie podložiek

2.2 Kotvenie

Upevnenie výrobkov musí byť navrhnuté a prevedené tak, aby sily na ne pôsobiace a jeho vlastná váha boli prevedené do stavebnej konštrukcie. Naopak sily zo stavebnej konštrukcie nesmú byť prenesené na výrobok. Umiestnenie kotviacích prvkov musí byť  navrhnuté a prevedené tak, aby bolo zabezpečené prenesenie síl od namáhania výrobku do konštrukcie stavby a súčastne umožnené dilatačné pohyby výrobku. Kotvenie nesmie byť  umiestnené proti spojom priečnika a stĺpika výrobku.

Vzdialenosť kotviacich prvkov je max. 800mm, vzdialenosť od vnútorného rohu a od stĺpikov a priečok by mala byť 100-150 mm. Kotvenie u predsadenej montáže je závislé na technickom riešení, stanovuje sa individuálne.

2.3 Vyplnenie PUR penou

PUR pena slúži ako izolační materiál pripojovacej špáry. Pena sa nanáša ručnou pištoľou, po vytvrdnutí sa môže orezať. Nesmie sa zatlačovať, bola by narušená vnutorná väzba, ktorá by narušovala vlastnosti peny. V súčastnej dobe máme k dispozícii peny, ktoré sú schopné výtvrdnuť do minimálnej teploty -10°C teploty vzduchu i podkladu. Horná hranica je teplota 35°C. Pokiaľ sa ranná teplota o 6:00 pohybuje pod 0°C a prekračuje 25°C firma FAMA si vyhradzuje právo termín montáže posunúť. V ten deň stanoví nový termín montáže maximálne do 3 týždňov. Objednávateľ nemá tak právo za posunutí termínu montáže firmu  FAMA sankciovať. Posunutie montáže sa môže za nepriaznivých podmienok opakovať.

2.4 Vyplnenie zpeňovacími páskami

Na trhu existujú aj iné materiály, ktoré nahradzujú izolačné PUR peny a zároveň majú možnosť nahradiť klasické ošetrenie pripojovacími špárami parotesnými a paropropustnými páskami. Nejedná sa o štandardnú montáž, sa o štandardnú montáž, jej nacenenie je individuálne v závislosti na typu komprimačnej pásky. V tomto prípade firma FAMA využívá pásky TP652 Illmod Trio+ 8-33/66mm. Použitie týchto pások je možné iba za predpokladu splnenia pripravenosti otvoru.

2.5 Nalepenie pások

Pozri zameranie jednotlivých prvkov a príprava stavebného otvoru Pozn.: Montáž pások vykonávame iba pri ich objednaní zhotoviteľom stavby.

3. Demontáž

Demontáží okien je myslené vybúranie starých okien a dverí, odstránenie parapetov a odnesenie na predom určené miesto blízko stavby (do 20m). K demontáži patrí i vyčistenie otvoru. Pokiaľ sa otvor upravuje z dôvodu toho, že zákazník požadoval okno  iného rozmeru, nejedná sa o  demontáž, ale o práce naviac, ktorá bude vyúčtovaná dodatočne na základe skutočne odpracovaných hodín, poprípade môže byť stanovená dopredu. Pri demontáži je okno rozrezané, pokiaľ zákazník požaduje okno zachovať, je to časové náročnejšie a hodnotí sa opäť ako práce naviac.

Pokiaľ si objednávateľ vykonáva demontáž okien sám, nesmie narušovať priebeh montážnych prác. Demontáž okien nie je súčasťou ceny montáže okien.

4. Murárske práce a likvidacia odpadu

Stanovuje sa individuálne na základe požiadavky objednávateľa. Nie je súčasťou montáže a demontáže okien. V prípade uvedenia murárskeho zapravenia v celkovej kalkulácii, jedná sa o zapravenie vnútorného ostenia a podbetónovanie parapetu. Ostatné práce sú riešené ako práce naviac a budú účtované dodatočne.